Ochrana osobných údajov

 

  1. Subjekt spracovávajúci Vaše osobné údaje

Spoločnosť DAMONAX s.r.o., IČO: 35758953, so sídlom Bratislava, Pečnianska 25, PSČ 851 01, prev. Štúrova 483, 908 72 Závod (ďalej len „správca“ alebo „spoločnosť DAMONAX“), je oprávnená k spracovávaniu Vašich osobných údajov pre marketingové účely, a to udelením informovaného súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov, na základe Nariadenia Europského parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osob v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) a podľa zákona o spracovaní osobných údajov.

  1. Podmienky udelenia súhlasu

Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov je oprávnená udeliť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

  1. Osobné údaje spracovávané výlučne pre marketingové účely

Medzi osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho informovaného súhlasu, patria: meno a priezvisko (u fyzickej osoby podnikateľa aj obchodná firma, IČO a sídlo) a kontaktné údaje: e-mailová a poštová adresa, tel. číslo.

  1. Zdroj osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame pre marketingové účely získavame priamo od Vás.

  1. Účely spracovania osobných údajov pri udelení Vášho informovaného súhlasu

Vaše osobné údaje spracovávame výhradne za účelom zasielania ponuky produktov a služieb Správcu, prípadne z dôvodu vášho záujmu o účasť v súťaži. Táto činnosť zahŕňa zasielanie obchodných oznámení, zasielanie informácií o nadchádzajúcich akciách, súťažiach, aktivitách, službách a výrobkoch Správcu s cieľom prispôsobiť našu ponuku vašim potrebám a skvalitniť poskytované služby.

Správca Vás týmto takisto informuje, že je oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu, a to z dôvodu oprávneného záujmu správcu. Pričom pri spracovaní osobných údajov pre účely priameho marketingu sa súhlas nepožaduje. Priamym marketingom sa rozumie zasielanie obchodných oznámení, ktoré priamo súvisia so službou alebo tovarom, ktoré boli správcom už poskytnuté pri plnení zmluvy (či objednávky) v rámci ktorej došlo k získaniu Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje neposkytujeme do krajín mimo EU.

  1. Doba uchovania osobných údajov

Udelený súhlas zostáva v platnosti a účinnosti po dobu 10 rokov. Po skončení platnosti a účinnosti súhlasu budú Vaše osobné údaje vymazané.

  1. Vaše právo súhlas kedykoľvek odvolať

Vami udelený súhlas je dobrovoľný, môžete ho odmietnuť udeliť alebo môžete udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Neudelenie súhlasu, alebo jeho odvolanie nemá žiadne dôsledky na Váš zmluvný vztah so správcom a na využívanie jeho ponúkaných produktov a služieb, pre ktoré nie je tento súhlas potrebný. Súhlas môžete odvolať kedykoľvek osobne prehlásením učineným v sídle správcu po predošlej dohode, v listinnej forme oznámením doručeným na sídlo správcu alebo prehlásením zaslaným na uvedenú e-mailovú adresu: eshop@damon.sk, na svojom užívateľskom profile alebo pomocou odhlasovacieho odkazu v zaslanom obchodnom oznámení. V prípade odvolania súhlasu budeme vychádzať z predpokladu, že si už neprajete, aby sme naďalej spracovávali Vaše osobné údaje pre vyššie uvedené marketingové účely.

  1. Vaše ďalšie práva pri spracovaní osobných údajov

Máte právo požiadať nás o poskytnutie informácií o osobných údajoch o Vás spracovávaných, a to hlavne o účele spracovania, kategórií spracovávaných osobných údajov, príjemcu osobných údajov, dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, ak nie sú získané od Vás, dobe uloženia osobných údajov. Takisto máte právo požiadať nás o opravu či vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne o obmedzenie ich spracovania. Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu, právo prenositeľnosti Vašich osobných údajov, alebo právo podať sťažnosť u dozorového úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07, Ružinov.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne alebo elektronicky, a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

Adresa:

DAMONAX s.r.o., Pečnianska 25, 851 01 Bratislava

Prev. Štúrova 483, 908 72 Závod

E-mail: eshop@damon.sk

Tel.: +421 907 719 561

 

gopay maestro mastercard mastercard-secure-code visa visa-electron visa-verified